Przeciwdziałanie bezrobociu  >>  Szkolenia


analiza skuteczności i efektywności szkoleń II - 2009r.
analiza skuteczności i efektywności szkoleń II - 2009r.
ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH cz. 1
ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH cz.2

Jesteś osobą bezrobotną lub poszukującą pracy ?

 

Szukasz odpowiedniego szkolenia, które umożliwiłoby Ci podjęcie zatrudnienia

albo rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?

 

Jeśli tak to Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim daje Ci możliwość:

 

- skorzystania z usług szkoleniowych,

 - dofinansowania kosztów egzaminów albo uzyskania licencji,

- dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.

- udzielenie pożyczki szkoleniowej

Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.bip-pupkrosnoodrz.pl oraz bezpośrednio w pokoju 031 lub pod numerem telefonu 068 383 0311.

 

Informacje dla bezrobotnych

                  Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji lub przekwalifikowanie, w całości finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Skierowanie na szkolenie mogą uzyskać osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim lub w Filii w Gubinie. Urząd zapewnia dodatkową pomoc dla osób skierowanych na szkolenie taką jak:

* wypłatę stypendium szkoleniowego w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych jeżeli liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie,

*  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

* zwrot w całości lub części  kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,

* refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat  7.

W okresie pobierania stypendium zasiłek nie przysługuje.

W przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia, bezrobotny ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.

Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego wg planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Osoba,  która nie ukończyła szkolenia z własnej winy jest zobowiązana do zwrotu kosztów, oprócz sytuacji gdy powodem nieukończenia szkolenia było  podjęcie pracy.                                               

 

Szkolenia indywidualne:

Procedura postępowania: 

* Bezrobotny składa pisemny wniosek o skierowanie na wskazane przez niego szkolenie , w którym uzasadnia celowość jego podjęcia.

* W przypadku gdy szkolenie, o które wnioskuje bezrobotny dotyczy wykonywania zawodu wymagającego specjalnych predyspozycji psychofizycznych kierowany jest na rozmowę do doradcy zawodowego.

* Po akceptacji Dyrektor PUP wydanie skierowania na szkolenie (w niektórych przypadkach poprzedzone przeprowadzeniem badań lekarskich).

 

Szkolenia grupowe:

Organizowane są w oparciu o plan szkoleń na dany rok, który jest upowszechniany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu.

 Procedura postępowania:

 * Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie od osób bezrobotnych jak również od pośredników pracy, doradców zawodowych, lidera klubu pracy.

* Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmowy z bezrobotnym (w określonych przypadkach) ubiegającym się o udział w danym  szkoleniu, pod kątem określenia predyspozycji  bezrobotnego do wykonywania zawodu, który uzyska w wyniku szkolenia.

* Po akceptacji Dyrektor PUP skierowanie na szkolenie

 

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych:

               O dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może ubiegać się osoba bezrobotna, która wykaże, że ukończenie studiów  przyczyni się do uzyskania odpowiedniej  pracy, albo umożliwi rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów tych studiów, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba bezrobotna składa wniosek zawierający informację o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.

                W przypadku gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy działający z upoważnienia Starosty zawiera z bezrobotnym umowę na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

               Dofinansowanie może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów. Osoba korzystająca z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych powinna przed kolejną ratą przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy dokument potwierdzający kontynuację studiów podyplomowych oraz po zakończeniu studiów-dyplom. W trakcie odbywania dofinansowywania przez PUP kosztów studiów podyplomowych przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.

 

Pożyczka szkoleniowa:

Osoby bezrobotne oraz żołnierze rezerwy mogą ubiegać się o udzielenie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia w przypadku gdy szkolenie to jest niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wymagającej szczególnych kwalifikacji.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku i pozytywnym jego  rozpatrzeniu, z wnioskodawcą zostanie zawarta stosowna umowa.

               Wysokość pożyczki nie może przekraczać 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego  w dniu podpisania umowy.

               Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy. Wymagane jest również wypełnienie odpowiedniego załącznika zawierającego informacje dotyczące poręczycieli jako sposobu zabezpieczenia spłaty pożyczki szkoleniowej.

               Rozliczenie pożyczki szkoleniowej nastąpi po przedłożeniu przez bezrobotnego lub żołnierza rezerwy dokumentów potwierdzających dokonanie opłat należnych instytucji szkoleniowej, poniesienia innych kosztów szkolenia, ukończenia szkolenia i nabycia kwalifikacji.

 

Finansowanie kosztów egzaminów  lub uzyskania licencji:

 Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku i pozytywnym jego  rozpatrzeniu, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zawiera stosowną umowę określającą warunki finansowania.

 

Powiatowy Urząd Pracy finansuje również:

szkolenia osób niepełnosprawnych posiadających status osoby bezrobotnej lub posiadającej status osoby poszukującej pracy i nie pozostającej w zatrudnieniu

szkolenia dla rolników, z którymi rozwiązano stosunek służbowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,  którzy nie posiadają prawa do zasiłku dla bezrobotnych

szkolenia w ramach zwolnień monitorowanych czyli przeznaczone dla pracowników zwalnianych w ramach tzw. zwolnień grupowych.

 Wytworzył: Administrator
Wprowadził: Andrzej Wróbel
Data wytworzenia: 2005-11-01 13:44:39
Data udostępnienia: 2005-11-01 13:44:39
Data aktualizacji: 2010-11-02 13:18:23
© Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim 2011