Aktualności  >>  Przetargi

                                               Krosno Odrzańskie 2009-06-01  

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

 

1)      Nazwa i adres zamawiającego:

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

e-mail: zikr@praca.gov.pl

tel./fax. (068) 383 03 13/ (068) 383 03 20

 

2)      Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206.000 euro

 

3)      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrz. przy ul. Piastów 10B

 

Uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Pani Bogumiła Nowak tel. 068 383 03 18

 

4)      Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych i innych wypłat z Funduszu Pracy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 66.10.00.00-1

 

5)      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6)      Termin wykonania zamówienia – okres 3 lat.

 

7)      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego udział mogą brać banki, które w Krośnie Odrzańskim i Gubinie będą dokonywały obsługi bankowej wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych z terenu powiatu Krośnieńskiego i innych wypłat z Funduszu Pracy a ponadto:

-   Spełniają wymagania określone w art. 22, ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z art. 24, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1665 ze zm.)

-   Posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.)

-   Posiadają zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.)

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie.

 

8)      Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9)      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie cena, stanowiąca zestawienie sumy opłat, prowizji bankowych i stóp oprocentowania. Oferta będzie oceniana pod względem:

1.      Oprocentowania środków gromadzonych na rachunku (w skali rocznej w %) – 10%

2.      Opłat za: otwarcie rachunku, prowadzenie bankowej obsługi rachunku, blankiety czekowe, zmiany karty wzorów podpisów – 5%

3.      Opłat za przelewy realizowane w formie elektronicznej oraz przy użyciu dyskietek na rachunek prowadzony w banku oraz na rachunki prowadzone w innych bankach – 30%

4.      Prowizji z tytułu prowadzenia obsługi wypłat gotówkowych świadczeń dla osób bezrobotnych i wpłat gotówkowych na rachunek prowadzony w banku – 52%

5.      Instalacji systemu bankowości elektronicznej, opłaty za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, szkolenie pracowników Użytkownika systemu bankowości elektronicznej – 3%

 

Ze względu na zmienny wskaźnik inflacji wymuszający wprowadzenie zmiennej stopy procentowej opartej na stawce bazowej przyjmuje się jako stawkę bazową stopę banku centralnego WIBID1M – dla ustalenia stopy oprocentowania środków pieniężnych umieszczonych na rachunkach.

 

10)   Miejsce i termin składania ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

w sekretariacie (pokój 121)

do dnia 09.06.2009r. godz. 8:30

 

11)   Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12)   Adres internetowy:

www.bip-pupkrosnoodrz.pl

 

Specyfikacja - do pobrania

Załączniki - do pobrania

Zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

Ogłoszenie wyników - do pobrania

 

 

 

 

 

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

w Krośnie Odrzańskim

mgr Bolesława Zamorska – Puchta

 
Ilość odsłon bieżącego przetargu: 601
Informację wytworzył: mgr Bolesława Zamorska – Puchta
Informację wprowadził: Marcin Jakubczak
Data wprowadzenia: 2009-06-01 11:48:21
Ostatnia zmiana: 2010-04-26 15:16:21